Shopping Cart

TWS Bluetooth nauşnik näme?

What is TWS Bluetooth earphone?

“IPhone 7” peýda bolansoň, 2016-njy ýylda has köp jübi telefonlarynda 3,5 mm nauşnik dakmaýar.

Şol sebäpli soňky ýyllarda Bluetooth nauşnik bazarynda ajaýyp ösüş boldy. Bu, ulanylyşyny we funksiýalaryny giňeldýän Bluetooth esasly täze tehnologiýalary we protokollary ösdürmäge mümkinçilik berdi. Olaryň arasynda iň görnükli biri TWS tehnologiýasy, ýöne bu näme we ol nähili işleýär? Onuň artykmaçlyklary we kemçilikleri näme?

What is TWS Bluetooth earphone?

TWS tehnologiýasy näme?

TWS (True Wireless Stereo), iki ses enjamyny Bluetooth birikmesi arkaly jübütlemäge mümkinçilik berýän we bu usul bilen stereo sesine ýetmek üçin çep we sag kanaly aýratyn geçirip bilýän tehnologiýa.

TWS tehnologiýasy nähili işleýär?

TWS tehnologiýasy öz işini üç enjamda esaslandyrýar:

Pleýer: bu stereo sesiň Bluetooth birikmesi arkaly çykýan asyl çeşmesi. Adatça jübi telefony, kompýuter we ş.m.
Esasy enjam: Bu, doly Bluetooth signalyny (çep we sag kanal) alýan pleýere birikýän nauşnik ýa-da gürleýjidir. Şeýle hem, gul enjamyna birikdirilip, çalynjak ses signalyny iberýär (çep ses kanaly)
Gul enjamy: Bluetooth arkaly çep ses kanalyny alýan ussa birikýär.

TWS nauşnik dünýäsinde, gul nauşnik ýok wagty, mono re iniminde ussatlyk.
Ussat we gul enjamlary awtomatiki usulda Bluetooth arkaly jübütlenýär. Jübütlenenden soň, yzly-yzyna birnäçe habar iberýärler we habaryň gitmek we gaýdyp gelmek wagtyny hasaplaýarlar.

Has güýçli şertlerde bu wagt has uzyn bolup biler, sebäbi Bluetooth enjamlary ýaýlym üçin “nobatyna garaşmaly”.
Ussat we gul enjamlarynyň arasyndaky signaly yzyna gaýtarmak üçin wagt gerek bolanyndan soň, ol iki bölege bölünýär we birikmäniň gidýän wagty gijikdirilýär.

Haçan-da Bluetooth ses signaly (A2DP) telefondan baş enjama gelende, baş enjam çep kanal signalyny derrew gul enjamyna iberer, ýöne oýnamazdan ozal hasaplanan gijikdirme wagtyna garaşar, şonuň üçin signal guluň ýanyna ýeter. enjam, ikisi hem sinhronlanýar we bir wagtda oýnaýar.

Görşümiz ýaly, esasy enjam sesiň hiline we batareýanyň sarp edilmegine täsir edýän bir wagtyň özünde iki sany Bluetooth birikmesini dolandyrmalydyr.

Bluetooth protokolynyň baglanyşyk tizligi gaty çäklidir. Mysal üçin, iň soňky wersiýa BLE 5.0 2 Mbit / s çenli maglumat geçiriş tizligine eýe, bu amatly şertlerde. Şol bir wagtyň özünde teswirnamanyň köne wersiýalarynda has pes tizlik bar.

Şonuň üçin esasy enjam çäkli geçirijilik ukybyna eýe bolar, sebäbi bir wagtyň özünde iki baglanyşyk etmeli: biri pleýere, beýlekisi gul enjamyna.

Şeýlelik bilen, bir baglanyşykly Bluetooth ses hili adatça adalatly bolsa, iki baglanyşyk bilen hiliň hasam erbetleşjekdigini göz öňüne getirip bileris.

Mundan başga-da, iki baglanyşygy işjeň saklamak üçin goşmaça işiňiz barlygy sebäpli, sarp edişiňiz has köp bolar we batareýaňyz biraz çalt zaýalanar.

Hakyky simsiz nauşnikler (TWS). Üstünlikleri we iň gowy modelleri.

Hakyky simsiz (TWS) nauşnikler simsiz nauşnikleriň iň soňky tendensiýasy we bazara çykjak iň soňky nauşnik görnüşidir.

Geň däl, sebäbi kabelleriň hiç hili görnüşi ýok, olar umumy hereket azatlygyny hödürleýärler, smartfonyňyz bilen ajaýyp birleşýärler we kimdir birini gören badyňyza eýe bolmak isleýän enjamlaryňyzyň biridir.

Allöne hemmesi artykmaçlyk däl, hemme zat täze bolşy ýaly, ýalpyldawuk käbir taraplaram bar.

Hakyky simsiz nauşnikleriň oňaýly we zyýanly taraplaryny gözden geçirmekçi we 2019-njy ýylda iň köp maslahat berilýän TWS nauşnik modellerini hem seljereris.

Bluetooth nauşniginiň hakyky simsiz nauşnikden näderejede tapawudy bar bolsa ýa-da şu gün oňa jedel etmegiň ähmiýeti bar bolsa, okaň.

True Wireless Earbuds

Hakyky simsiz nauşnik näme?

Hakyky simsiz tehnologiýa 100% simsiz nauşnik dizaýn etmäge mümkinçilik berýär. Adaty Bluetooth nauşnikinden tapawutlylykda, TWS enjamlarynda, çep kanaly sag bilen birleşdirýän kabel bolmazdan, geçiriş düýbünden simsizdir.

Bluetooth nauşniklerinde iki kapsula birikdirildi. Käbir modellerde uzakdan dolandyrmak, batareýa, kabul ediji we ş.m. öz içine alýan kabele birleşdirilen kiçijik jübini tapýarys. Esasy zat, sag we çep nauşnikler kabel bilen baglanyşdyrylýar.

Hakyky simsiz, şonuň üçin Bluetooth birikmesi bolan nauşnikleriň ewolýusiýasy hökmünde görkezilýär. Çep we sag kanallar bölünýär we käbir modellerde hatda telefonyň “elsiz” re iniminde özbaşdak ulanylyp bilner.

Hakyky simsiz nauşnikleriň artykmaçlyklary
Hakyky simsiz nauşnikleriň artykmaçlyklarynyň arasynda:

Hereketi ýeňilleşdirýärler

Şübhesiz, bu TWS tehnologiýasynyň hödürleýän güýçli taraplaryndan biridir. Arasynda kabel ýoklugy sebäpli, olaryň çekilmegi barada alada etmeli däl. Şonuň üçin olary elmydama geýip, kabel sizi biynjalyk etmezden sport oýnap bileris.

TWS bilen hereket azatlygynyň arasyndaky bu gönüden-göni baglanyşyk, hakyky simsiz nauşnikleriň aglaba böleginiň sport nauşnikleri kategoriýasyna girmeginiň esasy sebäbi. Markalar, ýeňil, erkinlige baha berýän ylgaw, Crossfit, kross-türgenleşik we beýleki amallar üçin nauşnik dizaýn etmek üçin jedel edýärler.

Bu sport we açyk çemeleşme, bu görnüşdäki nauşnikleriň hemmesinde diýen ýaly IPX5 (çyglylyk) ýa-da IPX7 (suwa çümdürmek) goragy ýaly ter we çyglylyga garşylyk görnüşiniň bardygyny görkezýär.

Gysgaça: sport üçin nauşnik gözleýän bolsaňyz, hakyky simsiz iň gowy saýlawdyr.

Hakyky simsiz nauşnikler ýeňil we amatly.
Nauşnik saýlamagyň iň möhüm taraplaryndan biri we gulakly nauşnik bolsa, olaryň amatly bolmagydyr. “True Wireless” -iň adatça ýerine ýetirýän zady, umuman alanyňda, daşamak aňsat bolmagy üçin ýörite döredilen kiçijik we gaty ýeňil nauşnikler, olary gulakda duýmaýarsyňyz.

Nauşnikler gulakda amatly we geýmek aňsat bolsa, olary köp geýip gutararsyňyz. Bu hakykat.

Işlemek aňsat

Dolandyryşlary uzakdan dolandyrmaga birleşdirýän umumy simsiz nauşniklerden tapawutlylykda, TWS-de dolandyryş modele baglylykda bir ýa-da iki nauşnik kapsulasyndan amala aşyrylýar. Şonuň üçin uzakdan gözlemeli we düwmeleri duýmaly däl.

Diňe birnäçe kran bilen düwmeleri gaty içgin ulanyp bilersiňiz. Sesiň ýokary ýa-da aşak öwrülmegi, sazlary üýtgetmek ýa-da islän wagtyňyz duruzmak üçin hiç zat gerek däl.

Çagyryşlara jogap bermek we hatda Google Assistent ýa-da Siri bilen aragatnaşyk gurmak üçin bu nauşnikler mikrofonlary hem öz içine alýar.

Onuň zarýad beriş ulgamy örän amalydyr.

Hakyky simsiz nauşnikleriň iň täsir galdyryjy aýratynlyklaryndan biri, onuň zarýad beriji hökmünde işlemegi.

Bu, özbaşdaklygyny 4-6 sagat töweregi, 20-25 sagada çenli uzaltmaga mümkinçilik berýär. Zarýad beriş mehanizmini işjeňleşdirmek üçin ulanylman, diňe nauşnikleri gabyň içine salmaly.

Köpler hatda iş üçin we nauşnik üçin çalt zarýad beriş tertibini hödürleýärler. Olary zarýad beriji gapda goýmagy ýatdan çykaran bolsaňyz ýa-da batareýasyny tükenen bolsaňyz, ýarym sagat zarýad berseňiz, 2-3 sagat ulanyp bilersiňiz.

Köp adam ýaly, günde iki sagat nauşnik ulanýan bolsaňyz, zerur bolanda batareýa tapman diýen ýaly mümkin däl.

Bir cevap yazın
Free Worldwide shipping

On all orders

Easy 30 days returns

30 days money back guarantee

International Warranty

Offered in the country of usage

100% Secure Checkout

PayPal / MasterCard / Visa